Privacy Verklaring MotorRijschool Ferdinand Download pdf


Datum: 24 mei 2018

MotorRijschool Ferdinand heeft de verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina staat aangegeven welke gegevens verzameld worden en waarom. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van MotorRijschool Ferdinand. U wordt optimaal begeleid om het motorrijbewijs veilig en zorgvuldig, snel en effectief en tegen een redelijke prijs in uw bezit te verkrijgen .
MotorRijschool Ferdinand is een z.g. eenmanszaak met als eigenaar daartoe bevoegde motorrijinstructeur Ferdinand van Effrink. MotorRijschool Ferdinand respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en van alle motorcursisten die rijlessen volgen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dat houdt in dat
MotorRijschool Ferdinand zorg draagt voor:
• uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zijnde het geven van motorrijlessen en begeleiden tijdens examens.
• verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de opleiding tot het behalen van het motorrijbewijs.
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien deze benodigd is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• passende maatregelen te nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft en alleen in uitzonderlijke gevallen betrekking hebbend op de motoropleiding.
• u te wijzen op uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor motorrijles wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken via een aanmeldingsformulier op de site www.motor-ferdinand.nl of in een persoonlijk gesprek. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de onderlinge communicatie, plannen van motorrijlessen en het aanvragen bij het CBR van examens. De gegevens worden alleen opgeslagen op de PC van Motor Ferdinand en nooit gedeeld met derden. Gegevens worden alleen verwerkt die u zelf vrijwillig aan ons hebt verstrekt. Het betreft de volgende items en waarvoor deze nodig zijn:
• Voor- en achternaam t.b.v. de facturatie en de persoonlijke en mondelinge communicatie.
• Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) t.b.v. de facturatie.
• Geboortedatum t.b.v. de indeling in welke categorie motorrijbewijs u valt.
• e-mail adres t.b.v. de schriftelijke communicatie en schriftelijke planning lessen.
• Telefoonnummer t.b.v. de mondelinge communicatie en SMS t.b.v. de korte berichtenuitwisseling.
• In een persoonlijk gesprek wordt ook gevraagd op welke data u kunt lessen en wat uw ervaring/motivatie t.a.v. het volgen van de motorrijlessen is. Dat is t.b.v. plannen van lessen op bepaalde data in samenhang met medecursisten.
• Indien u
MotorRijschool Ferdinand machtigt (is niet verplicht) via het CBR verkrijgt MotorRijschool Ferdinand uw CBR kandidaatnummer welke benodigd is voor het reserveren van examens.
• Machtigt u
MotorRijschool Ferdinand niet dan moet het CBR kandidaatnummer verkregen worden via de CBR reserveringssite middels de combinatie voor- en achternaam en geboortedatum.

Bijzondere Persoonsgegevens
MotorRijschool Ferdinand zal nooit naar bijzondere persoonsgegevens vragen zoals b.v. over gezondheid, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. MotorRijschool Ferdinand verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat vraagt. De Gezondheidsverklaring dient u zelf in orde te maken via de CBR website en een MijnCBR account. MotorRijschool Ferdinand voorziet u van de benodigde informatie hoe dat in orde te maken.
Alleen in heel specifieke gevallen, b.v. bij en rijtest of een aangepast examen kan het noodzakelijk zijn dat
MotorRijschool Ferdinand in kennis wordt gesteld om de juiste acties uit te kunnen voeren en alleen als dat noodzakelijk is voor de juiste dienstverlening. Voorgaande betreft het feit dat gezondheidsredenen de veiligheid bij deelname in het verkeer niet mogen hinderen!
MotorRijschool Ferdinand verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms ontvangt u vragen omtrent uw persoonlijke gegevens (alleen de bovengenoemde) die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden, indien noodzakelijk, opgeslagen op de eigen beveiligde PC van MotorRijschool Ferdinand en of uitgeprint en bewaard in een metalen archiefkast.
Indien het rijbewijs is behaald en de relevantie van de opgeslagen gegevens is verlopen worden de gegevens z.s.m. verwijderd c.q. vernietigd.

Cookies/Facebook/Whatsapp/Instagram/Twitter etc.
MotorRijschool Ferdinand werkt niet met Cookies, heeft geen account op Facebook, werkt niet met Whatsapp of Instagram of Twitter en/of andere sociale media. MotorRijschool Ferdinand verzamelt of gebruikt geen informatie anders dan voor het volgen van motorrijles en het afleggen van examens bij het CBR. De informatie wordt nooit met derden gedeeld.
Gebruik van uw gegevens.
Uw gegevens worden nooit gebruikt voor promotie- of marketingdoeleinden en nooit gedeeld met, en dus ook nooit verwerkt door, externe partijen. Uitzondering is het CBR m.b.t. het plannen en reserveren van motorexamens Voertuigbeheersing (AVB) en Verkeersdeelname (AVD).
U ontvangt bij inschrijving geheel vrijblijvend twee kortingsbonnen voor de aanschaf van motorkleding en een kortingsbon t.b.v. de aanschaf van gehoorbescherming. Daarvan kunt u naar eigen inzicht en geheel vrijblijvend al of niet gebruik van maken.

Recht op dataportabiliteit.
Indien u besluit om onverhoopt over te stappen naar b.v. een andere rijschool kunt u verzoeken om uw gegevens van MotorRijschool Ferdinand over te zetten naar de nieuwe rijschool, maar alleen als u daarvoor expliciet toestemming verleent.
Indien u besluit om nog voor aanvang van de lessen te stoppen of alsnog over te stappen naar b.v. een andere rijschool kunt u verzoeken om uw gegevens direkt te verwijderen of dat MotorRijschool Ferdinand de gegevens overzet naar de nieuwe rijschool, maar alleen als u daarvoor expliciet toestemming verleent. De lesovereenkomst wordt dan direkt ontbonden.

Formulieren en Bewaartermijnen.
Indien u zich inschrijft als cursist bij MotorRijschool Ferdinand zal MotorRijschool Ferdinand een aantal formulieren aanmaken:
• Een checklist met naam, geboorte datum van de cursist en rijbewijs categorie. Deze heeft als doel om te checken of aan alle voorwaarden is voldaan om deel te kunnen nemen aan de theorie- en praktijkexamens voor de motor.
Na het behalen van het rijbewijs, of bij stoppen, wordt dit formulier direkt van de PC verwijderd. Idem met de papieren versie.
• Een lesovereenkomst met NAW, geb. datum, tel. nr. van de cursist en naam instructeur en Rijschool naam. Dit formulier legt de overeenkomst vast tussen de motorrijschool en de cursist en bevat het gekozen pakket, de overeengekomen prijs, de wijze van betalen, afspraken m.b.t. examens etc.
Na het behalen van het rijbewijs, of bij stoppen, wordt dit formulier direkt van de PC verwijderd. Idem met de papieren versie.
• Intest formulier. Dit formulier bevat NAW, geb. datum, tel. nr., email adres, leeftijd, geslacht, CBR kandidaatnummer, motivatie, ervaring en het al of niet in het bezit zijn van het B rijbewijs van de cursist. Is een weergave van alle relevante gegevens t.b.v. de onderlinge communicatie, het volgen en kunnen plannen van de motorrijlessen en het kunnen plannen en reserveren van examens.
Na het behalen van het rijbewijs, of bij stoppen, wordt dit formulier direkt van de PC verwijderd. Idem met de papieren versie.
• Het Aanmeldingsformulier met minimaal Naam en Geb. datum heeft de cursist zelf vrijblijvend ingevuld via de website of vermeld in een persoonlijk gesprek. Voor de volledigheid zijn naast Naam en Geb. datum benodigd NAW, tel. Nr. email adres, ervaring/motivatie en bezit (ja of nee) rijbewijs B.
Na het behalen van het rijbewijs, of bij stoppen, wordt dit formulier direkt van de PC verwijderd. Idem met de papieren versie.
• De Praktijkinstructiekaart. Dit formulier bevat NAW, Geb. datum , tel. nr. en welke rijbewijs categorie voor de cursist van toepassing is. Op deze kaart wordt de voortgang m.b.t. de te volgen motoropleiding bijgehouden, datum en duur van de lessen, welke lesonderdelen zijn gevolgd, de vorderingen en de praktijkexamens.
Na het behalen van het rijbewijs, of bij stoppen, wordt dit formulier direkt van de PC verwijderd. De papieren versie wordt in een archiefkast opgeslagen als referentie.
• Formulier: Vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding van risico bij het volgen van motorrijles. Hiermee verklaart de cursist door ondertekening van deze verklaring dat hij/zij
MotorRijschool Ferdinand als bedrijf en/of de rijschoolhouder en instructeur Dhr. F. van Effrink als privé persoon nimmer aansprakelijk te zullen stellen.
Na het behalen van het rijbewijs, of bij stoppen, wordt dit formulier direkt van de PC verwijderd. De papieren versie wordt in een archiefkast opgeslagen als referentie.
• Facturen: bevatten NAW gegevens, datum en factuurnummer, te betalen bedrag etc.
Na het behalen van het rijbewijs, of bij stoppen, wordt dit formulier direkt van de PC verwijderd. De papieren versie blijft nog zeven jaar in een archiefkast opgeslagen.

Bewaartermijn
MotorRijschool Ferdinand bewaart persoonsgegevens elektronisch zolang de opleiding tot geslaagde motorcursist nog niet is afgerond en gedurende het lopende jaar. MotorRijschool Ferdinand bewaart persoonsgegevens op papier niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
MotorRijschool Ferdinand bewaart persoonsgegevens elektronisch op de PC van de MotorRijschool zolang de opleiding tot geslaagde motorcursist nog niet is afgerond en gedurende het lopende jaar. De PC is beveiligd m.b.v. adequate en up-to-date antivirus software.
MotorRijschool Ferdinand bewaart persoonsgegevens/facturen op papier niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit geschiedt middels een fysiek afsluitbare metalen archiefkast.

Keuzes voor persoonsgegevens
MotorRijschool Ferdinand biedt alle bezoekers, cursisten en ex cursisten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan MotorRijschool Ferdinand is verstrekt.

Rechten uitoefenen
U heeft het recht om schriftelijk of mondeling
MotorRijschool Ferdinand te vragen of persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als MotorRijschool Ferdinand gegevens van u verwerkt en deze gegevens onjuist zijn kunt u MotorRijschool Ferdinand verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Als u vindt dat MotorRijschool Ferdinand deze gegevens niet meer mag verwerken, dan kunt u ons, schriftelijk of mondeling, verzoeken de gegevens te verwijderen. U kunt per 25 mei 2018 ook bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door MotorRijschool Ferdinand. Kijk voor meer informatie op de site van de AP.

Wijzigingen privacybeleid
MotorRijschool Ferdinand behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor aanvang van de motorrijlessen te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.motor-ferdinand.nl

Disclaimer
De inhoud van www.motor-ferdinand.nl en deze Privacy Verklaring is met de grootste zorg samengesteld.
MotorRijschool Ferdinand tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, doch is geen 100% garantie op 100% actualiteit en volledigheid.

Verwerkingsverantwoordelijke.

MotorRijschool Ferdinand (Hr. F. van Effrink)
Wilhelmina Druckerhof 2 1277BT Huizen
Tel. 06-55780730
Mail: info@motor-ferdinand.nl
KVK nr. 32113588